Mušvete – Degustacija suvomesnatih proizvoda i vina

PROGRAM PUTOVANJA;

Polazak u 10 i 13 časova sa Autobuske stanice Zlatibor.

Dolazak u selo Mušvete i poseta preduzeću „Aćim“ koje se bavi proizvodnjom suvomesnatih proizvoda i vina.

Degustacija dalmatinskog pršuta sa Zlatibora, dalmatinske pancete, kulena i vina.

Obilazak biblioteke „Ljubiša R. Đenić“ i muzejske postavke u Čajetini.

[Gallery not found]

Degustacija dalmatinskog pršuta sa Zlatibora, dalmatinske pancete, kulena i vina.

Obilazak biblioteke „Ljubiša R. Đenić“ i muzejske postavke u Čajetini.

Dolazak na Zlatibor u 18:00 časova.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz autobusom visoke turističke klase(klima/video i audio oprema) na navedenoj relaciji
 • Obilaske po programu
 • Degustaciju suvomesnatih proizvoda i vina(meni: 100g suvomesnatih proizvoda iz našeg programa – pršuta, pančeta i kulena, čaša domaćeg vina i rakije)
 • Usluge turističkog vodiča
 • Troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove

POPUSTI:

 • Deca do 12 godina ostvaruju popust 30%

PLAĆANJE:

 • Gotovinski, prilikom rezervacije uplata 100 %

NAPOMENA:

 • Minimalan broj za realizaciju izleta je 15 putnika.
 • Krajnji rok za otkazivanje izleta je dan pre polaska.

OPŠTI USLOVI:

 • Program je rađen na bazi minimum 15 putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika rok za otkaz putovanja je 1 dan pre početka
 • Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na monetarnom tržištu.
 • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
 • Organizator zadržava pravo promene pojedinih sadržaja u programu zbog objektivnih okolnosti.
 • Uz ovaj progarm važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Monix d.o.o. Beograd.

Mušvete su malo, brežuljkasto, zlatiborsko selo, smešteno na oko 10 km severoistočno od Čajetine i turističkog centra Zlatibor, na putu prema Krivoj reci. Selo Mušvete okružuju tri velika brda – Gradina ( 1176 m ), Gliza ( 951 m ) i Cerova ( 795 m ), koje obiluju izvorima čiste planinske vode i posebnom mikroklimom. Za nastanak imena Mušvete vezuju se mnogobrojne zanimljive legende, koje i danas govore stariji stanovnici sela. Na potocima je nekada u Mušvetama radilo sedam vodenica, a danas na pregrađenoj rečici postoji uređeno i opremljeno kupalište u kome se gosti rashlađuju i rekreiraju tokom letnjih vrućina.

Mir i pitominu živopisnog sela Mušvete je krajem prošlog veka promenila vizija braće Mirka Berića i Jovana Ćosića da stvore uspešnu zlatiborsku sušaru u kojoj će primenjivati recepturu proizvodnje dalmatinske pršute nasleđenu od predaka iz Krajine, nekadašnjeg zavičaja Varivoda i Kistanja, u blizini manastira Krke.

Nesebičan rad, stručnost, ljubav, velika podrška porodica i jedinstvena posvećenost ideji o proizvodnji dalmatinskog pršuta vrhunskog kvaliteta na Zlatiboru – omogućili su da danas u Mušvetama postoje sušare u kojima se na jednom mestu može videti preko 4.000 pršuta (24 tone osušenih svinjskih buteva), koji se proizvode na tradicionalni način, bez konzervansa i aditiva, upotrebom isključivo morske soli i sušenjem prirodnim vetrenjem. Sličan prizor u Srbiji ne postoji, budući da na našim prostorima nema proizvodnje navedenog kapaciteta, tehnologije i kvaliteta.

Nešto slično se može naći u Istri ili u Italiji, kod proizvođača koji nisu prešli na industrijsku proizvodnju pršuta. Dimljenim proizvodima-delikatesima iz sušare u Mušvetama se snabdevaju vodeći ugostiteljski objekti u Srbiji. U Čajetini od 1904. Godine postoji organizovani rad sa knjigom, otkako je formirana Narodna knjižnica i čitaonica. Biblioteka je u periodu od jednog veka bila centar kulturnih zbivanja u Opštini a takav značaj ima i danas. Biblioteka u Čajetini radi u vrlo povoljnim prostornim uslovima. Smeštena je u adaptiranu zgradu iz 1910. godine, jednu od najstarijih u varošici.Biblioteka raspolaže sa fondom od 50.000 knjiga, u okviru koga se nalazi značajni fond sa oko 300 knjiga i značajni fond stare i retke knjige među kojima se nalazi i:

 • Roman: Drevnaja istorija iz 1792. godine
 • Dositej Obradović: Etika iz 1811. godine
 • Vuk Stefanović Karadžić: Mala prostonarodna slavenoserbska pjesnarica iz 1814. godine
 • Sima Milutinović Sarajlija: Srbijanka iz 1824. godine
 • Novi zavet – prevod Atanasija Stojkovića iz 1834. godine

Biblioteka je karakteristična po tome što u svom fondu osim knjige poseduje i arhivsku građu sa dokumentima iz 19. i 20. veka, fototeku sa fotografijama s kraja 19. i početka 20. veka i Zavičajnu muzejsku zbirku koja objedinjuje arheološke, etnografske i istorijske predmete- iskopine iz rimskog perioda:

 • meteorit
 • sablje, noževi i mačevi iz 19. veka
 • lične predmete serdara Jovana Mićića, osnivača Čajetine
 • predmete vezane za Prvi svetski rat
 • lične predmete Krste Smiljanića, komandanta Drinske divizije
 • odevne i ukrasne predmete karakteristične za zlatiborski kraj
 • numizmatičku zbirku
 • zbirku minerala

Biblioteka je mesto predstavljanja značajnih kulturnih sadržaja kao što su književne večeri, izložbe, koncerti, projekcije dokumentarnih, edukativnih filmova, a značajan je i rad na izdavaštvu.

 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…)
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.